DALŠÍ   PØIPRAVOVANÉ  AKCE
REPORTÁŽ
Z POSLEDNÍ AKCE
ARCHIV 1997 - 2015
HOSTÉ ZE ZAHRANIÈÍ

POTTERY MARKET 


TÖPFERMARKT

VZKAZY VYSTAVOVATELÙM aktualizováno
24.4.2017
O NÁS
KONTAKT
O BEROUNSKÉ KERAMICE

POSLECHNÌTE SI
NA STANICI VLTAVA O MUZEU BEROUNSKÉ KERAMIKY A BEROUNSKÉ KERAMICE

INFORMACE
EET

 

 

I SLUNÍÈKO VYKOUKLO

LETOŠNÍ JARNÍ HRNÈÍØSKÉ A ØEMESLNÉ TRHY BYLY
"VYMAZLENÉ"

 

PØÍSPÌVKY OD STÁNKÙ S OBÈERSTVENÍM JSME OPÌT VÌNOVALI
NA DOBROÈINNOU SBÍRKU KATOLICKÉ FARNOSTI BEROUN
èástka 62 450 Kè bude použita na opravu krovù kostela
na charitativní úèely pùjde výtìžek Hrnèíøské tomboly - 40 000 Kè

NA PARKOVIŠTÍCH PØISPÌLI ØIDIÈI DOBROÈINNÝM ORGANIZACÍM

foto Jena Novotná

 

 
foto Zdenìk Zùna
 

 
 

   

 

slideshow Vladimír Izbický
 

 
 

foto Jena Novotná

 

   


 DÌKUJEME NAŠIM PARTNERÙM

         

 

   NAŠI MEDIÁLNÍ PARTNEØI
 

      

 


VINAØSKÝ KOUTEK

    


 

 

 

            POÈÍTÁNO OD 5. BØEZNA 2007

  poèítadlo.abz.cz